Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Privacy

autohuyszweekhorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

autohuyszweekhorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (enkel indien u een contactformulier naar ons verstuurt)

– Telefoonnummer (enkel indien u een contactformulier naar ons verstuurt)

– E-mailadres (enkel indien u een contactformulier naar ons verstuurt)

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@morgeninternet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

autohuyszweekhorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

autohuyszweekhorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van autohuyszweekhorst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

autohuyszweekhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt ons altijd vragen naar de bewaartermijnen, maar wij zullen deze gegevens enkel gebruiken voor eenmalig contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

autohuyszweekhorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. autohuyszweekhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

autohuyszweekhorst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. autohuyszweekhorst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door autohuyszweekhorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@morgeninternet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

autohuyszweekhorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

autohuyszweekhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@morgeninternet.nl

Voorwaarden 14 dagen bedenktermijn

A. Koper mag de koop van de Occasion binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken (herroepen). Koper hoeft daarvoor geen reden op te geven. Retourkosten komen voor rekening van koper.

B. Koper kan de koop herroepen door middel van het modelformulier. Koper kan het ingevulde formulier dan per e-mail zenden aan info@autohuyszweekhorst.nl. Koper kan ook gewoon een e-mail sturen naar dat adres, waarin Koper heel duidelijk aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

C. Binnen 14 dagen nadat Koper de koop ongedaan heeft gemaakt, brengt Koper de Occasion op een werkdag terug naar een Autohuys Zweekhorst vestiging in Nederland. Koper en Autohuys Zweekhorst maken daarvoor dan een afspraak.

D. Koper mag de Occasion vanzelfsprekend uitproberen. Daarvoor mag Koper maximaal 500 kilometer met de Occasion rijden. Als de Occasion tussen aflevering aan Koper en retourkomst bij Autohuys Zweekhorst meer kilometers heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst de volgende waardevermindering:

(i) Heeft de Occasion bij terugkomst meer dan 500 kilometer gereden, dan vergoedt Koper aan Autohuys Zweekhorst een vast bedrag van € 0,25 per kilometer die is gereden vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus € 150 poets- en schoonmaakkosten.

(ii) Als de Occasion bij terugkomst meer dan 1000 kilometer heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst € 0,25 per gereden kilometer vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten. Maar is de werkelijke waardevermindering van de Occasion hoger, dan betaalt Koper de werkelijke waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten.

E. De Occasion moet zich bij de teruggave nog in exact dezelfde staat bevinden als bij aflevering (met uitzondering van het kilometrage). Daarmee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen extra schades aan exterieur en interieur. Als dat niet gebeurt, betaalt Koper de waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst.

F. Als de Occasion bij teruggave minder brandstof bevat dan bij de aflevering, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst het verschil.

G. Na herroeping en aflevering van de Occasion krijgt Koper het door hem/haar betaalde bedrag binnen 14 dagen terug van Autohuys Zweekhorst. Terugbetaling vindt dan plaats op de bankrekening van Koper en daarvoor levert Koper bij Autohuys Zweekhorst een kopie aan van zijn/haar bankpas.

H. Koper zegt zelf alle verzekeringen voor de Occasion op.

I. Als Koper de Occasion heeft gefinancierd bij een derde, handelt Koper die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. Koper draagt de Occasion weer aan Autohuys Zweekhorst over zonder dat iemand anders een recht heeft op die Occasion. Als Autohuys Zweekhorst daarom vraagt, levert Koper daar bewijs van.

J. Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Occasion in het bezit van Koper was.

K. Indien Koper bedragen aan Autohuys Zweekhorst verschuldigd is, mag Autohuys Zweekhorst die verrekenen met bedragen die Koper van Autohuys Zweekhorst terugkrijgt.


Algemene Voorwaarden Autohuys Zweekhorst – Online verkoop

Artikel 1. Definities
• Autohuys Zweekhorst: Autohuys Zweekhorst., statutair gevestigd te Vaassen, kantoorhoudende aan, Talhoutweg 30, 8171MB, KvK nummer 54961432.
• Inruilauto: de auto van Koper die hij/zij wenst in te ruilen bij de aankoop van een Occasion;
• Koper: de persoon die de Occasion koopt of heeft gekocht van Autohuys Zweekhorst;
• Occasion: een gebruikte auto die is of wordt gekocht door Koper;
• Overeenkomst: de koopovereenkomst van een Occasion inclusief deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst
a. Koper kan een Occasion via de website reserveren en bestellen. Autohuys Zweekhorst bevestigt de bestelling per e-mail aan Koper en daarmee komt dan de Overeenkomst tot stand. Koper betaalt vervolgens binnen zeven dagen na de bestelbevestiging de verschuldigde koopprijs aan Autohuys Zweekhorst.

b. Indien Koper de volledige koopprijs niet binnen zeven dagen heeft betaald, heeft Autohuys Zweekhorst het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Autohuys Zweekhorst doet dat dan per email. De reservering op de Occasion komt op dat moment te vervallen.

c. Als Autohuys Zweekhorst, na telefonisch overleg met Koper, de Overeenkomst per e-mail aan Koper stuurt, komt de Overeenkomst tot stand zodra Koper de Overeenkomst heeft ondertekend, Autohuys Zweekhorst die ondertekende Overeenkomst terug heeft ontvangen en Koper binnen zeven dagen de volledige koopprijs heeft voldaan in overeenstemming met de per e-mail toegestuurde betaalaanwijzingen. Autohuys Zweekhorst stuurt dan per e-mail een betaalbevestiging aan Koper. Betaalt Koper de koopprijs niet op tijd, dan komt geen Overeenkomst tot stand en mag Autohuys Zweekhorst de reservering op de Occasion laten vervallen.

Artikel 3. Aflevering
Koper en Autohuys Zweekhorst maken een afspraak voor de aflevering van de Occasion. Autohuys Zweekhorst levert de Occasion alleen af in Nederland (maar niet op de Waddeneilanden).

Artikel 4. 14 dagen bedenktermijn
a. Koper mag de koop van de Occasion binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken (herroepen).
Koper hoeft daarvoor geen reden op te geven. Retourkosten komen voor rekening van koper.

b. Koper kan de koop herroepen door middel van het modelformulier. Koper kan het ingevulde
formulier dan per e-mail zenden aan info@autohuyszweekhorst.nl. Koper kan ook gewoon een email sturen naar dat adres, waarin Koper heel duidelijk aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht.

c. Binnen 14 dagen nadat Koper de koop ongedaan heeft gemaakt, brengt Koper de Occasion op een werkdag terug naar een Autohuys Zweekhorst vestiging in Nederland. Koper en Autohuys Zweekhorst maken daarvoor dan een afspraak.

d. Koper mag de Occasion vanzelfsprekend uitproberen. Daarvoor mag Koper maximaal 500 kilometer met de Occasion rijden. Als de Occasion tussen aflevering aan Koper en retourkomst bij Autohuys Zweekhorst meer kilometers heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst de volgende waardevermindering:
(i) Heeft de Occasion bij terugkomst meer dan 500 kilometer gereden, dan vergoedt Koper aan Autohuys Zweekhorst een vast bedrag van € 0,25 per kilometer die is gereden vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus € 150 poets- en schoonmaakkosten.
(ii) Als de Occasion bij terugkomst meer dan 1000 kilometer heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst € 0,25 per gereden kilometer vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten. Maar is de werkelijke waardevermindering van de Occasion hoger, dan betaalt Koper de werkelijke waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten.

e. De Occasion moet zich bij de teruggave nog in exact dezelfde staat bevinden als bij aflevering (met uitzondering van het kilometrage). Daarmee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen extra schades aan exterieur en interieur. Als dat niet gebeurt, betaalt Koper de waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst.

f. Als de Occasion bij teruggave minder brandstof bevat dan bij de aflevering, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst het verschil.

g. Na herroeping en aflevering van de Occasion krijgt Koper het door hem/haar betaalde bedrag binnen 14 dagen terug van Autohuys Zweekhorst. Terugbetaling vindt dan plaats op de bankrekening van Koper en daarvoor levert Koper bij Autohuys Zweekhorst een kopie aan van zijn/haar bankpas.

h. Koper zegt zelf alle verzekeringen voor de Occasion op.

i. Als Koper de Occasion heeft gefinancierd bij een derde, handelt Koper die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. Koper draagt de Occasion weer aan Autohuys Zweekhorst over zonder dat iemand anders een recht heeft op die Occasion. Als Autohuys Zweekhorst daarom vraagt, levert Koper daar bewijs van.

j. Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Occasion in het bezit van Koper was.

k. Indien Koper bedragen aan Autohuys Zweekhorst verschuldigd is, mag Autohuys Zweekhorst die verrekenen met bedragen die Koper van Autohuys Zweekhorst terugkrijgt.

Artikel 5. Acceptatie Occasion
a. Koper heeft de onderhoudshistorie van de Occasion gezien op de website. Indien de Occasion uit het buitenland komt, kan Autohuys Zweekhorst alleen de laatste onderhoudsbeurt inzichtelijk maken voor Koper.
b. Koper accepteert de Occasion in de staat waarin het is geleverd. De Occasion heeft mogelijk wat gebruiksschade. Autohuys Zweekhorst is verder niet bekend met technische of andere gebreken aan de Occasion.

Artikel 6. Garantie
a. Voor de Occasion geldt een garantie van 6 maanden na levering. Deze garantie geldt niet voor Koper als Koper leasemaatschappij is en/of bedrijfsmatig handelt in auto’s.
b. De garantie wordt uitgevoerd door de garantiepartner van Autohuys Zweekhorst. Op de garantie(s) zijn de Garantievoorwaarden van toepassing. Koper ontvangt die voorwaarden bij de Overeenkomst.
c. Koper kan, tegen betaling, bij de aanschaf voor de Occasion een verlengde garantie afnemen.

Artikel 7. Inruilauto
Indien er sprake is van een Inruilauto, overhandigt Koper deze aan Autohuys Zweekhorst gelijktijdig met het ophalen van de Occasion. Daarnaast gelden bij inruil de volgende voorwaarden:
(i) de Inruilauto bevindt zich nog in exact dezelfde staat als bij de (video)schouwing door Autohuys Zweekhorst. Hiermee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat, geen (extra) schades aan exterieur en interieur, en niet meer dan 500 kilometer gereden na de schouwing. Bevindt de Inruilauto zich niet in dezelfde staat of heeft de Inruilauto na de schouwing meer dan 500 kilometer gereden, dan mag Autohuys Zweekhorst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Of het inruilbedrag wordt verlaagd met de waardevermindering van de Inruilauto en Koper betaalt het verschil bij;
(ii) Koper is er zelf voor verantwoordelijk dat de verzekeringen voor de Inruilauto worden opgezegd en dat eventuele financiering (met bijbehorend pandrecht) volledig is afgehandeld. Koper draagt de Inruilauto over aan Autohuys Zweekhorst zonder dat derden daar rechten op hebben. Op verzoek van Autohuys Zweekhorst zal Koper dat bewijzen;
(iii) is de Overeenkomst gesloten, maar wil Koper de Inruilauto toch niet inruilen? Dan is dat mogelijk, maar alleen voor de aflevering van de Occasion en in overleg met Autohuys Zweekhorst. Koper zal in dat geval de totaalprijs voor de Occasion betalen, zonder rekening te houden met het inruilbedrag;
(iv) Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Inruilauto of het gebruik daarvan gedurende de tijd dat deze in eigendom van Koper was; en
(v) als Koper zijn afspraken uit dit artikel niet nakomt en Autohuys Zweekhorst daardoor kosten moet maken, betaalt Koper die kosten aan Autohuys Zweekhorst.
(vi) Is er sprake van een Inruilauto die tevens een marge auto is, dan ontvangt Koper een attest waarin de overname door Autohuys Zweekhorst wordt bevestigd. Is er sprake is van een Inruilauto die een ‘btw plichtige auto’ is, dan levert Koper een verkoopfactuur aan Autohuys Zweekhorst.
(vii) Als een Koper gebruik maakt van zijn 14 dagen herroepingstermijn, krijgt Koper de Inruilauto niet terug en wordt de waarde van de Inruilauto opgenomen in het bedrag dat Autohuys Zweekhorst moet terugbetalen aan Koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de Occasion gaat pas over op de Koper als: (i) Koper het afgesproken totaalbedrag volledig heeft voldaan conform artikel 2 en artikel 9; en (ii) Indien van toepassing, de Inruilauto inclusief de bijbehorende sleutels en het eigendomsbewijs in bezit is van Autohuys Zweekhorst; en (iii) Autohuys Zweekhorst de Occasion in bezit geeft aan Koper, inclusief het overhandigen van de bijbehorende sleutels en het eigendomsbewijs.

Artikel 9 Tenaamstelling Occasion
Ingeval van aflevering in een delivery store, is Koper verantwoordelijk voor het op naam stellen van het kenteken van de Occasion. Ingeval van aflevering van de Occasion bij Koper, wordt het kenteken van de Occasion door Autohuys Zweekhorst op naam gesteld van de Koper.

Artikel 10. Betaling
a. Als Koper de Occasion online bestelt, betaalt Koper de koopprijs volgens de aanwijzingen die Koper daarvoor ontvangt per e-mail.

Artikel 11. Factuur
Koper ontvangt de factuur binnen twee weken nadat de Occasion bij Koper is afgeleverd en Autohuys Zweekhorst de betaling van de koopprijs heeft ontvangen. Als Koper accessoires bij Autohuys Zweekhorst koopt of extra diensten afneemt, ontvangt Koper daarvoor separate facturen.

Artikel 12. Overdracht
Koper mag de Overeenkomst alleen overdragen aan een derde als Koper daar schriftelijke toestemming van Autohuys Zweekhorst voor heeft.

Artikel 13. Overmacht
Als Koper of Autohuys Zweekhorst zijn verplichtingen niet (op tijd) kan nakomen door overmacht, is hij niet aansprakelijk voor de schade die de ander daardoor lijdt. Stakingen, ziekte, transportproblemen en storingen worden ook gezien als overmacht.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens
Autohuys Zweekhorst verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van de Koper worden ten behoeve van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Artikel 15. Ongeldige bepalingen
Als een bepaling van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven alle andere bepalingen gewoon geldig. De bepalingen die ongeldig zijn, vervangen partijen dan door bepalingen die wel geldig zijn en die zoveel mogelijk lijken op de oude, ongeldige bepalingen.

Artikel 16. Volledige overeenkomst
De Overeenkomst bevat alle definitieve afspraken tussen Koper en Autohuys Zweekhorst voor de koop van de Occasion. Als er eerder andere afspraken waren gemaakt daarover, gelden die niet meer.

Artikel 17. Klachten
Klachten kunnen op de volgende manieren aan Autohuys Zweekhorst worden doorgeven, onder vermelding van het kenteken en de naam van Koper: (i) Online: via info@autohuyszweekhorst.nl (ii) Telefonisch: op telefoonnummer +31 620 71 8931 (alleen tijdens kantooruren). (iii) Persoonlijk: bespreken met zijn/haar contactpersoon bij Autohuys Zweekhorst. (iv) Per brief: naar Autohuys Zweekhorst per adres Talhoutweg 30, 8171 MB Vaassen. Koper ontvangt altijd binnen vijf werkdagen een reactie van Autohuys Zweekhorst.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillenbeslechting
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als partijen een geschil hebben over de Overeenkomst of de nakoming daarvan, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Koopt de Koper als natuurlijk persoon, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper. Autohuys Zweekhorst neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een (consumenten)orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting.Algemene Voorwaarden Autohuys Zweekhorst – Showroom verkoop

Artikel 1. Definities
• Inruilauto: de auto van Koper die hij/zij wenst in te ruilen bij de aankoop van een Occasion;
• Koper: de persoon die de Occasion koopt of heeft gekocht van Autohuys Zweekhorst;
• Autohuys Zweekhorst: Autohuys Zweekhorst, gevestigd te Vaassen, Talhoutweg 30 8171MB, KvK nummer 54961432,
• Occasion: een gebruikte auto die is of wordt gekocht door Koper;
• Overeenkomst: de koopovereenkomst van een Occasion inclusief deze algemene voorwaarden;

Artikel 2. Aflevering
Koper haalt de Occasion op binnen tien werkdagen nadat de koop is gesloten. Koper en Autohuys Zweekhorst maken daarvoor een afspraak. Koper en Autohuys Zweekhorst kunnen ook afspreken dat Autohuys Zweekhorst de Occasion bij Koper aflevert. Daar zijn dan afleverkosten aan verbonden.

Artikel 3. 14 dagen terugneem garantie
Koper mag de Occasion bij Autohuys Zweekhorst retourneren binnen veertien (14) dagen na aflevering. Autohuys Zweekhorst neemt de Occasion dan terug en geeft het aankoopbedrag terug aan Koper. Deze terugneem garantie geldt onder de volgende voorwaarden:
i. Koper stuurt een e-mail naar info@autohuyszweekhorst.nl waarin Koper heel duidelijk aangeeft dat Koper gebruik maakt van de terugneem garantie.
ii. Binnen twee werkdagen nadat Koper aanspraak heeft gemaakt op de terugneem garantie, brengt Koper de Occasion op een werkdag terug naar de Autohuys Zweekhorst vestiging waar Koper de Occasion heeft gekocht. Koper en Autohuys Zweekhorst maken daarvoor dan een afspraak.
iii. Koper mag de Occasion vanzelfsprekend uitproberen. Daarvoor mag Koper maximaal 500 kilometer met de Occasion rijden. Maar als de Occasion tussen aflevering aan Koper en retourkomst bij Autohuys Zweekhorst meer heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst de volgende waardevermindering: • Heeft de Occasion bij terugkomst meer dan 500 kilometer gereden, dan vergoedt Koper aan Autohuys Zweekhorst een vast bedrag van € 0,25 per kilometer die is gereden vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus € 150 poets- en schoonmaakkosten. • Als de Occasion bij terugkomst meer dan 1000 kilometer heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst € 0,25 per gereden kilometer vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten. Maar is de werkelijke waardevermindering van de Occasion hoger, dan betaalt Koper de werkelijke waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten.
iv. De Occasion moet zich bij de teruggave nog in exact dezelfde staat bevinden als bij aflevering (met uitzonderling van het aantal gereden kilometers). Daarmee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen (extra) schades aan exterieur en interieur. Als dat anders is, hoeft Autohuys Zweekhorst de Occasion niet terug te nemen van Koper. En Koper krijgt in dat geval zijn aankoopbedrag niet terug.
v. Als Koper bij Autohuys Zweekhorst accessoires heeft gekocht die aan/in de Occasion zijn aangebracht, worden deze niet aan Koper teruggegeven. En Koper ontvangt daar geen vergoeding c.q. terugbetaling voor. Ook worden de kosten voor eventueel afgenomen aanvullende services, zoals een onderhoudsbeurt, niet terugbetaald.
vi. Indien de Occasion bij teruggave minder brandstof bevat dan bij de aflevering, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst het verschil.
vii. Koper zegt zelf alle verzekeringen voor de Occasion op.
viii. De 14 dagen terugneem garantie geldt alleen voor de Koper met wie de oorspronkelijke Overeenkomst is gesloten. De terugneem garantie is dus niet overdraagbaar aan een derde. Het kenteken van de Occasion mag in de tussentijd ook niet overgeschreven zijn naar een derde.
ix. Als Koper de Occasion heeft gefinancierd bij een derde, handelt Koper die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. Koper draagt de Occasion weer aan Autohuys Zweekhorst over zonder dat iemand anders een recht heeft op die Occasion. Als Autohuys Zweekhorst daarom vraagt, levert Koper daar bewijs van. 2 x. Binnen 14 dagen nadat de Occasion is teruggebracht, betaalt Autohuys Zweekhorst Koper het aankoopbedrag terug op de bankrekening van Koper die bij Autohuys Zweekhorst bekend is. Let wel: als een Inruilauto onderdeel is van de Overeenkomst, krijgt Koper de Inruilauto niet terug en wordt de waarde van de Inruilauto opgenomen in het terug te betalen bedrag.
xi. Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Occasion in het bezit van Koper was.
xii. Als Autohuys Zweekhorst eventueel kosten moet maken, omdat Koper niet voldoet aan (één van) deze voorwaarden, komen die kosten voor rekening van Koper.
xiii. Indien Koper bedragen aan Autohuys Zweekhorst verschuldigd is, mag Autohuys Zweekhorst die verrekenen met de het bedrag dat Koper van Autohuys Zweekhorst terugkrijgt.

Artikel 4. Acceptatie Occasion
Koper accepteert de Occasion in de staat waarin het is geleverd en Koper is bekend met de onderhoudshistorie die is getoond op de website voor Occasions. Autohuys Zweekhorst is niet bekend met technische of andere gebreken aan de Occasion.

Artikel 5. Garantie en verlengde garantie
a. Voor de Occasion geldt een standaard garantie van 6 maanden na levering. Deze garantie geldt niet voor Koper als Koper een leasemaatschappij is en/of bedrijfsmatig handelt in auto’s.
b. De garantie wordt uitgevoerd door de garantiepartner van Autohuys Zweekhorst Op de garantie(s) zijn de Garantievoorwaarden van toepassing zoals toegevoegd aan deze Overeenkomst.
c. Koper en Autohuys Zweekhorst kunnen in de Overeenkomst afspreken dat Koper voor de Occasion de garantietermijn, tegen bijbetaling, met een bepaalde periode verlengt.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de Occasion gaat pas over op de Koper als:
(i) Koper het afgesproken totaalbedrag volledig heeft voldaan conform de Overeenkomst; en
(ii) indien van toepassing, de Inruilauto inclusief de bijbehorende sleutels en het eigendomsbewijs in bezit van Autohuys Zweekhorst is; en
(iii) Autohuys Zweekhorst de Occasion in bezit geeft aan Koper, inclusief het overhandigen van de bijbehorende sleutels en het eigendomsbewijs.

Artikel 7 Tenaamstelling Occasion
Ingeval van aflevering in een delivery store, is Koper verantwoordelijk voor het op naam stellen van het kenteken van de Occasion. Ingeval van aflevering van de Occasion bij Koper, wordt het kenteken van de Occasion door Autohuys Zweekhorst op naam gesteld van de Koper.

Artikel 8. Factuur
Koper ontvangt de factuur binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst. Als Koper accessoires bij Autohuys Zweekhorst koopt of extra diensten afneemt, ontvangt Koper daarvoor separate facturen.

Artikel 9. Inruilauto
Indien er sprake is van een Inruilauto, overhandigt Koper deze aan Autohuys Zweekhorst gelijktijdig met het ophalen van de Occasion. Daarnaast gelden bij inruil de volgende voorwaarden:
(i) de Inruilauto bevindt zich nog in exact dezelfde staat als bij ondertekening van de Overeenkomst, met uitzondering van het kilometrage. Hiermee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen (extra) schades aan exterieur en interieur, en niet meer dan 500 kilometer gereden na de schouwing. Bevindt de Inruilauto zich niet in dezelfde staat of heeft de Inruilauto na de schouwing meer dan 500 kilometer gereden, dan mag Autohuys Zweekhorst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Of het inruilbedrag wordt verlaagd met de waardevermindering van de Inruilauto en Koper betaalt het verschil bij;
(ii) Koper is er zelf voor verantwoordelijk dat de verzekeringen voor de Inruilauto worden opgezegd en dat eventuele financiering (met bijbehorend pandrecht) volledig is afgehandeld. Koper draagt de Inruilauto over aan Autohuys Zweekhorst zonder dat derden daar rechten op hebben. Op verzoek van Autohuys Zweekhorst zal Koper dat bewijzen; 3 (iii) is de Overeenkomst gesloten, maar wil Koper de Inruilauto toch niet inruilen? Dan is dat mogelijk in overleg met Autohuys Zweekhorst. Koper zal in dat geval de volledige prijs voor de Occasion betalen, zonder rekening te houden met het inruilbedrag; (iv) Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Inruilauto of het gebruik daarvan gedurende de tijd dat deze in eigendom van Koper was; en (v) als Koper zijn afspraken uit dit artikel niet nakomt en Autohuys Zweekhorst daardoor kosten moet maken, betaalt Koper die kosten aan Autohuys Zweekhorst. (vi) Is er sprake van een Inruilauto die tevens een marge auto is, dan ontvangt Koper een attest waarin de overname door Autohuys Zweekhorst wordt bevestigd. Is er sprake is van een Inruilauto die een ‘btw plichtige auto’ is, dan levert Koper een verkoopfactuur aan Autohuys Zweekhorst (vii) Als een Koper gebruik maakt van zijn 14 dagen herroepingstermijn, krijgt Koper de Inruilauto niet terug en wordt de waarde van de Inruilauto opgenomen in het door Autohuys Zweekhorst terug te betalen bedrag.

Artikel 10. Overdracht
Koper mag de Overeenkomst alleen overdragen aan een derde als Koper daar schriftelijke toestemming van Autohuys Zweekhorst voor heeft.

Artikel 11. Overmacht
Als Koper of Autohuys Zweekhorst zijn verplichtingen niet (op tijd) kan nakomen door overmacht, is hij niet aansprakelijk voor de schade die de ander daardoor lijdt. Stakingen, ziekte, transportproblemen en storingen worden ook gezien als overmacht.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens
Autohuys Zweekhorst verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van de Koper worden ten behoeve van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Artikel 13. Ongeldige bepalingen
Als een bepaling van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven alle andere bepalingen gewoon geldig. De bepalingen die ongeldig zijn, vervangen partijen dan door bepalingen die wel geldig zijn en die zoveel mogelijk lijken op de oude, ongeldige bepalingen.

Artikel 14. Volledige overeenkomst
De Overeenkomst bevat alle definitieve afspraken tussen Koper en Autohuys Zweekhorst voor de koop van de Occasion. Als er eerder andere afspraken waren gemaakt daarover, gelden die niet meer.

Artikel 15. Klachten
Klachten kunnen op de volgende manieren aan Autohuys Zweekhorst worden doorgeven, onder vermelding van het kenteken, de naam van Koper en de vestiging waar de Occasion is gekocht: (i) Online: via info@autohuyszweekhorst (ii) Telefonisch: op telefoonnummer +31 6 207 189 31 (alleen tijdens kantooruren). (iii) Persoonlijk: bespreken met zijn/haar contactpersoon bij Autohuys Zweekhorst (iv) Per brief: naar Autohuys Zweekhorst per adres Talhoutweg 30, 8171MB Vaassen. Koper ontvangt altijd binnen vijf werkdagen een reactie van Autohuys Zweekhorst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als partijen een geschil hebben over de Overeenkomst of de nakoming daarvan, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Koopt de Koper als natuurlijk persoon, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2018. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en consumenten. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ). DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden betekent: – auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg; – de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd: – de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires; – de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument; – de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; – de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie– of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen; – de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren; – niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. – vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen; – schriftelijk: in geschrift of elektronisch; – de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP
Artikel 1 – Het aanbod

1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 – De overeenkomst
1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval: – de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; – de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires; – de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires; – de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of: – de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire; – de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten; – de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde; – de wijze van betaling; – de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 – Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld. 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid. 3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs. 4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend. 5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 5 – Het risico voor de auto
1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper. 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 6 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken. 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim. 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: – als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren; – als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden. 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is. 2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren. REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum. 2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument bespreken. 3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald. 4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn. 5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 –
De rekening Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stallingskosten
1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen. 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 12 – Retentierecht
1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald. 2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .

Artikel 13 – Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit. 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven. 3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt. GARANTIE

Artikel 14 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires
1. Consument heeft -naast de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 15, en een eventuele BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3 ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. 2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten. 3. Op gebruikte auto’s kan de verkoper eventueel zes maanden BOVAG Aankoopgarantie verlenen en verkoper kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden. 4. Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en lid 3 zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument. 5. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 15 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire
1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument. 2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt: 2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden. 2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven. 2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen. 2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet. 2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoetgeen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren. 3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 16 – De betaling

1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/ reparateur. 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden. 3. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand. 4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/ reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud op een auto
De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 18 – Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

Artikel 20 – Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de BOVAG-reparatieen onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de verkoper/reparateur gaan. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-6595395 (lokaal tarief). De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast zijnde zes maanden na aflevering of aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie, beide zoals bedoeld in artikel 14. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

Artikel 21 – Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de verkoper/reparateur het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan. 2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG Autobedrijven. Zij geldt bij: a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie. b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto. c. de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie. 3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de verkoper/ reparateur heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Voertuigen te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest. 4. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG-lid. 5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet de consument een vergoeding betalen. 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

Artikel 22 – Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie door de verkoper/reparateur die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de verkoper/reparateur besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €910,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de verkoper/reparateur aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €910,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de verkoper/reparateur via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €910,- aan de consument overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper/reparateur. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €910,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de verkoper/reparateur haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.

Artikel 23 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur: – de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen; – de consument een optimale service verlenen; – hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. – de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. – daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 24- Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.